Prudnik24

Zaproszenie na szkolenia

Zaproszenie na szkolenia
13 września
19:25 2013

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu zaprasza małych i średnich przedsiębiorców z Prudnika i okolic do udziału w cyklu szkoleń w ramach projektu „Stawiam na różnorodność!”.

Projekt „Stawiam na różnorodność!” (nr projektu POKL.08.01.01-16-046/12) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa opolskiego w zakresie tworzenia strategii zarządzania różnorodnością.

W ramach projektu realizowane będzie darmowe szkolenie w zakresie zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie, z komponentem szkolenia na audytora wewnętrznego  systemu ISO 9001:2008.

Projekt skierowany jest do: właścicieli, członków zarządu, kadry menadżerskiej, średniej kadry kierowniczej i kierowników działów personalnych przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego, działających wyłącznie w branżach: spożywczej, chemicznej, metalurgicznej, energetycznej, budowlanej, drzewnej i usługowej, oraz posiadających status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Oferta kierowana jest do przedsiębiorstw, które nie korzystały ze wsparcia szkoleniowego udzielonego w województwie opolskim w ramach poddziałania 8.1.1 POKL w latach 2007-2010, uprawnionych do otrzymania pomocy publicznej de minimis.

Szczegółowe zasady są określone w regulaminie, dostępnym pod adresem:

http://www.mwsl.eu/dpe/projekty-w-trakcie-realizacji/stawiam-na-roznorodnosc/dokumenty-do-pobrania

W Projekcie mogą brać udział wyłącznie osoby zatrudnione, oddelegowane przez Przedsiębiorstwo zakwalifikowane do udziału w Projekcie. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest poprawne wypełnienie i dostarczenie przez Przedsiębiorstwo formularza zgłoszeniowego, a po zakwalifikowaniu złożenie dodatkowych dokumentów. Wszystkie  dokumenty są dostępne pod podanym powyżej adresem.

Opis i program szkoleń

Szkolenia obejmują 46 godzin zajęć, m.in. z zakresu: teorii zarządzania zasobami ludzkimi, analizy stereotypów, mechanizmu powstawania dyskryminacji, mikronierówności i sposobów przeciwdziałania im, korzyści z wprowadzenia strategii zarządzania różnorodnością w firmie oraz dobrych praktyk dot. zarządzania różnorodnością, tworzenia strategii zarządzania różnorodnością, oraz audytu różnorodności. Poszczególne moduły zawierają także elementy dotyczące systemu ISO 9001:2008.

Zajęcia będą prowadzone w 2 grupach, ok. 15-osobowych, w profesjonalnych salach, w Prudniku (lub w okolicy), w terminach:
– 20-21 oraz 27-28 września br., a także 4-5 października br.

Uczestnikom przysługują materiały szkoleniowe, materiały opracowane przez trenerów oraz wyżywienie. Nie przewidziano pokrycia kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Każdy uczestnik, który pozytywnie zaliczy testy końcowe otrzyma odpowiednie imienne certyfikaty,  potwierdzające nabycie wiedzy z zakresu zarządzania różnorodnością, oraz otrzymanie tytułu Audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2008, (w języku polskim oraz angielskim).

Posiadanie Certyfikatu na audytora wewnętrznego umożliwia przeprowadzenie auditów wewnątrz firmy, która posiada wdrożony system jakości.

Podstawowe korzyści z posiadania certyfikatu na audytora wewnętrznego wg normy ISO 9001:2008, to:
– możliwość doskonalenia funkcjonującego systemu jakości w firmie,
– rozwój zawodowy, zdobycie doświadczenia i dodatkowe uprawnienia, przydatne na rynku pracy.
– dodatkowa funkcja dla osób zatrudnionych w firmie, w dużych firmach stanowisko służbowe.

Certyfikat ISO 9001:2008 jest nadawany firmie po wdrożeniu Systemu zarządzania jakością, po przeprowadzonych audytach wewnętrznych i przeglądzie systemu, przez niezależną akredytowaną Jednostkę Certyfikacyjną, zazwyczaj na podstawie podpisanej umowy na 3 lata.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.02/00097/2012, prowadzonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udziela:
Zbigniew Gorczyński – Kierownik Projektu
tel. 781 48 67 30
e-mail: zgorczynski@msl.com.pl

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19b
51-168 Wrocław
www.mwsl.eu

MWSLiT_logo
Gazeta Prudnik24 – numer 183

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook