Prudnik24

Biała: prace nad programem rewitalizacji na ukończeniu

Biała: prace nad programem rewitalizacji na ukończeniu
Marzec 24
23:46 2016

W Gminie Biała prowadzone są działania zmierzające do przeprowadzenia rewitalizacji miasta. Jednym z pierwszych i najważniejszych dokumentów, jakie muszą powstać jest program rewitalizacji, którego opracowanie jest bliskie finału.

Lokalne władze wystąpiły do mieszkańców Białej i podmiotów życia społecznego miasta z apelem o wyrażenie opinii – podczas spotkań oraz w formie ankiety – co do pożądanych inwestycji, form ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego miasta. Informacje te miały posłużyć do opracowania programu rewitalizacji.

– Jesteśmy już na etapie finalnym, po spotkaniach konsultacyjnych. Wkrótce będzie gotowe końcowe opracowanie, które również będzie poddane konsultacjom. Będzie zawierało zaproponowane przez nas zapisy, po uwzględnieniu przeprowadzonych szczegółowych badań, na podstawie danych zbieranych w jednostkach dla gminy. Te informacje mamy pozbierane, mamy wyniki ankiet, spotkań konsultacyjnych – wszystkie te kwestie zostaną uwzględnione – wyjaśnia Aneta Szarfenberg z pracownii ewaluacji, edukacji i ekspertyz społecznych 3E, opracowującej program rewitalizacji. Dodaje, że w odpowiedzi na apel do mieszkańców odesłanych zostało około 50 ankiet. Także liczba prawie 30 osób, które uczestniczyły w spotkaniu konsultacyjnym jest przyzwoitym wynikiem, w skali kraju porównywalnym z innymi obszarami miejsko-wiejskimi o wielkości zbliżonej do Białej.

Jakie były najczęściej zgłaszane postulaty co do kierunków rewitalizacji, wynikające z analizy zebranego materiału oraz spotkań?

Nasza rozmówczyni przyznaje, że praktycznie od początku pojawiały się uwagi dotyczące dość charakterystycznego obszaru – tworzącego wrzeciono – obejmującego dwie główne ulice przelotowe miasta, przechodzące przez rynek.

– Propozycje mieszkańców były takie, żeby ten obszar objąć rewitalizacją. Jeśli chodzi o dane z badań szczegółowych, dotyczące problemów społecznych których intensyfikacja jest podstawą do wytyczenia obszaru do rewitalizacji, obszary te pokrywają się jeśli chodzi o rynek – mówi Aneta Szarfenberg.

Dodaje, że podczas spotkania konsultacyjnego rozgorzała dyskusja, pojawił się też zarys konfliktu społecznego dotyczącego parkujących na środku rynku samochodów.  Pojawił się też interesujący wątek

– Jedna osoba przyznała, że dysponuje nagraniami filmowymi z czasów powojennych, obrazującymi aktywność mieszkańców w rynku, stanowiącym centrum ówczesnego życia towarzyskiego, co było typowe dla tej wielkości miasteczek – wyjaśnia.

Zdaniem Anety Szarfenberg współcześnie można również zmierzać w tym kierunku, co byłoby zgodne z tendencją demograficzną, ponieważ Biała nie odbiega od ogólnokrajowego trendu jeśli chodzi o starzenie się społeczeństwa.

Program rewitalizacji to dokument strategiczny niezbędny gminie do ubiegania się o środki na rewitalizację, wskazujący na potrzeby przy realizacji przedsięwzięcia. Pieniądze mają pochodzić z transzy funduszy unijnych na lata 2014-2020. Gmina zamierza przystąpić do konkursu organizowanego przez samorząd  Województwa Opolskiego, zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego.

Gazeta Prudnik24 – numer 149

Reklama

Reklama

 

 

 

 

 

Reklamy

Facebook