Prudnik24

Wyborcy bronią radnej

Wyborcy bronią radnej
Kwiecień 21
22:24 2016

Jak informowaliśmy w poprzednich wydaniach naszej gazety stowarzyszenie „Prudniczanie” opublikowało na swojej stronie internetowej oświadczenie dotyczące radnej powiatu prudnickiego Marzeny Kędry. Według członków stowarzyszenia mandat radnej wygasł z powodu braku wybieralności do wyżej wymienionej rady, który – jak uważają – bierze się z faktu zamieszkania i podjęcia pracy przez radną poza miejscem pełnienia swojego mandatu. „Prudniczanie” złożyli już w tej sprawie wniosek do przewodniczącego rady powiatu Józefa Janeczko. W związku z tym tematem, grupa wyborców Marzeny Kędry przesłała nam list, który publikujemy w całości.

Oświadczenie wyborców Marzeny Kędry – radnej powiatu prudnickiego V kadencji

Prudnik, 30.03.2016 r.

W nawiązaniu do oświadczenia członków Stowarzyszenia „Prudniczanie”, chcielibyśmy zaznaczyć, że głosowanie rządzi się swoimi prawami i to my wyborcy Marzeny Kędry (nie członkowie Stowarzyszenia Prudniczanie), mieszkańcy Powiatu Prudnickiego – nie Poznania, zdecydowaliśmy o przyznaniu 272 głosów, a tym samym odnieśliśmy się do ewentualnych wątpliwości w kwestii miejsca zamieszkania i dotychczasowych działań radnej. Każdy radny, już na etapie kandydowania w wyborach samorządowych składa oświadczenie, które zawiera informacje o miejscu zamieszkania. Konstytucja RP nie uzależnia korzystania z praw wyborczych od zameldowania, dzięki temu w wyborach mogą brać udział osoby, które nie są nigdzie zameldowane. Kwestię wyborów do rad samorządowych reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy. Zgodnie z nią, radnym może zostać osoba, która m.in. spełnia warunek stałego zamieszkiwania na obszarze działania rady. Fakt stałego zameldowania i zamieszkania w Prudniku nie jest fikcją, ale przekłada się na rzeczywisty obraz życia rodzinnego, towarzyskiego oraz aktywności radnej. Wykonywanie pracy w Poznaniu nie może oznaczać utraty statusu członka wspólnoty samorządowej w Prudniku. Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, pobyt stały – utożsamiany z pojęciem „miejsca stałego zamieszkania” – oznacza zamieszkiwanie w określonej miejscowości, pod oznaczonym adresem, z zamiarem stałego lub długotrwałego przebywania, z wolą koncentracji w danym miejscu swoich spraw życiowych, w tym założenia ośrodka osobistych i majątkowych interesów. Aktywność życiowa, sprawy osobiste i te związane z rolą pełnienia radnej są właśnie skupione w Prudniku. Z pewnością nie może to wpływać na fakt dyskryminowania i wykluczenia radnej.

Przytoczone w zarzutach podjęcie pracy z dniem 1 września 2014 roku w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito w Poznaniu nie stanowiło przeszkód, aby już 17 października 2014 radna IV kadencji Marzena Kędra była organizatorem Festiwalu Nauki Eduscience, który odbył się na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. Składając przysięgę na pierwszym posiedzeniu Rady Powiatu radna Kędra utwierdziła jeszcze raz wszystkich, że czyni wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli włącznie z przestrzeganiem Konstytucji.

Radna utrzymuje też stałą więź z mieszkańcami oraz organizacjami działającymi w obrębie powiatu, przyjmuje też zgłaszane przez mieszkańców powiatu postulaty i przedstawia je organom powiatu do rozpatrzenia. Podjęcie pracy w Poznaniu nie skutkuje zmianą centrum życiowego jakim było, jest i będzie miasto Prudnik.

Oddając głos na Panią Marzenę Kędrę postawiliśmy na profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie. Radna, jak życzyliby sobie członkowie Stowarzyszenia „Prudniczanie” jest niewątpliwie jednym z najmocniejszych ogniw obecnej kadencji i jesteśmy dumni, że reprezentuje nas osoba z tak wielkim dorobkiem zawodowym. Program nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej, nagrodzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej to tylko jeden z wielu sukcesów, jakie osiągnęła radna w swoim dorobku zawodowym. Dzięki jej ogromnemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy o naszym powiecie można usłyszeć w całej Polsce. W dalszym ciągu będziemy podkreślać nasze pełne poparcie dla jej pracy na rzecz mieszkańców Powiatu Prudnickiego. Nie będziemy podejmowali dalszej polemiki z członkami stowarzyszenia, weryfikację i ocenę pracy radnej V kadencji Marzeny Kędry pozostawimy sobie samym i pozostałym mieszkańcom naszego powiatu.

Z poważaniem,

Wyborcy Marzeny Kędry

 

Gazeta Prudnik24 – numer 171

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook