Prudnik24

Biała: konsultacje w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Biała: konsultacje w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi
Listopad 17
18:59 2016

Od 2 do 16 listopada br. potrwają w gminie Biała konsultacje społeczne w sprawie projektu współpracy na linii samorząd – organizacje pozarządowe w roku 2017.

Współpraca ma być prowadzona z organizacjami pozarządowymi (ang. NGO), oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 3 ust. 3 ustawy), których obszar działalności obejmuje terytorium Gminy Biała.

Jako główny cel programu określono „zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy, budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem, a działającymi podmiotami poprzez wspieranie tych organizacji w realizacji ważnych celów społecznych oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”. Cele szczegółowe dotyczą m.in. „aktywizacji społeczności lokalnej w inicjowaniu i rozwiązywaniu różnych problemów społecznych”, poprawy jakości życia mieszkańców, efektywniejszego wykorzystania środków finansowych gminy na realizację zadań publicznych, a także umożliwienie podmiotom NGO indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych, obecnie prowadzonych przez samorząd.

Według opublikowanego na stronie urzędu miejskiego projektu programu współpracy, będzie ona mogła mieć charakter:

– finansowy – zlecenie realizacji zadań publicznych, poprzez całościowe lub częściowe finansowanie ich realizacji, lub wsparcie w formie udzielenia pożyczek, gwarancji, poręczeń na realizację ww. zadań;

– pozafinansowy.- m.in. poprzez wsparcie merytoryczne podmiotu w postaci konsultacji, szkoleń, doradztwa prawnego, udostępnienia podmiotom bazy szkół i placówek kulturalnych, przekazywania informacji o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, wsparcia w procesie wnioskowania o dotacje, pomoc w opracowaniu materiałów informacyjnych czy w nawiązywaniu kontaktów i in. W razie potzreby burmistrz może powołać także zespół doradczo – inicjatywny do przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej, lub opinii w sprawach współpracy.

Co istotne, ww. dotacje nie mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji, ani też działalność polityczną i religijną.

 

W programie określono także priorytetowe zadania publiczne w 2017 roku:

– zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, opieka pielęgnacyjna nad ludźmi starszymi, samotnymi oraz niepełnosprawnymi);

– zadania z zakresu promocji gminy:(w szczególności promocja dziedzictwa kulturowego i  walorów krajoznawczo – turystycznych Gminy Biała);

– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (m.in. organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, treningów i szkoleń, zawodów sportowych oraz imprez turystycznych i konkursów z wiedzy krajoznawczo-turystycznej).

Założono ponadto, że w projekcie budżetu gminy na rok 2017 wysokość środków finansowych na realizację ww. programu wyniesie 305 tys. zł.

Program określa też zasady powoływania i działania komisji konkursowych do opiniowania ofert zgłaszanych w otwartych konkursach.

Konsultacje prowadzone są w formie zamieszczenia projektu programu (w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.biala.gmina.pl), na stronie internetowej Gminy Biała (www.biala.gmina.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego), poprzez wyrażenie pisemnej opinii bądź uwag w specjalnie opracowanym formularzu, dostępnym w wyżej wymienionych miejscach.

Wypełniony formularz można składać w  sekretariacie  Urzędu  Miejskiego  w  Białej  (pok.  nr  13,  I p.), lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@biala.gmina.pl. Wynik konsultacji zostanie opublikowany w terminie do 30 listopada br.

 

Gazeta Prudnik24 – numer 130

Reklama

 

 

 

 

 

Reklama

Reklamy

Facebook