Prudnik24

Biała: konsultacje w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Biała: konsultacje w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi
Listopad 17
18:59 2016

Od 2 do 16 listopada br. potrwają w gminie Biała konsultacje społeczne w sprawie projektu współpracy na linii samorząd – organizacje pozarządowe w roku 2017.

Współpraca ma być prowadzona z organizacjami pozarządowymi (ang. NGO), oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 3 ust. 3 ustawy), których obszar działalności obejmuje terytorium Gminy Biała.

Jako główny cel programu określono „zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy, budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem, a działającymi podmiotami poprzez wspieranie tych organizacji w realizacji ważnych celów społecznych oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”. Cele szczegółowe dotyczą m.in. „aktywizacji społeczności lokalnej w inicjowaniu i rozwiązywaniu różnych problemów społecznych”, poprawy jakości życia mieszkańców, efektywniejszego wykorzystania środków finansowych gminy na realizację zadań publicznych, a także umożliwienie podmiotom NGO indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych, obecnie prowadzonych przez samorząd.

Według opublikowanego na stronie urzędu miejskiego projektu programu współpracy, będzie ona mogła mieć charakter:

– finansowy – zlecenie realizacji zadań publicznych, poprzez całościowe lub częściowe finansowanie ich realizacji, lub wsparcie w formie udzielenia pożyczek, gwarancji, poręczeń na realizację ww. zadań;

– pozafinansowy.- m.in. poprzez wsparcie merytoryczne podmiotu w postaci konsultacji, szkoleń, doradztwa prawnego, udostępnienia podmiotom bazy szkół i placówek kulturalnych, przekazywania informacji o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, wsparcia w procesie wnioskowania o dotacje, pomoc w opracowaniu materiałów informacyjnych czy w nawiązywaniu kontaktów i in. W razie potzreby burmistrz może powołać także zespół doradczo – inicjatywny do przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej, lub opinii w sprawach współpracy.

Co istotne, ww. dotacje nie mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji, ani też działalność polityczną i religijną.

 

W programie określono także priorytetowe zadania publiczne w 2017 roku:

– zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, opieka pielęgnacyjna nad ludźmi starszymi, samotnymi oraz niepełnosprawnymi);

– zadania z zakresu promocji gminy:(w szczególności promocja dziedzictwa kulturowego i  walorów krajoznawczo – turystycznych Gminy Biała);

– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (m.in. organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, treningów i szkoleń, zawodów sportowych oraz imprez turystycznych i konkursów z wiedzy krajoznawczo-turystycznej).

Założono ponadto, że w projekcie budżetu gminy na rok 2017 wysokość środków finansowych na realizację ww. programu wyniesie 305 tys. zł.

Program określa też zasady powoływania i działania komisji konkursowych do opiniowania ofert zgłaszanych w otwartych konkursach.

Konsultacje prowadzone są w formie zamieszczenia projektu programu (w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.biala.gmina.pl), na stronie internetowej Gminy Biała (www.biala.gmina.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego), poprzez wyrażenie pisemnej opinii bądź uwag w specjalnie opracowanym formularzu, dostępnym w wyżej wymienionych miejscach.

Wypełniony formularz można składać w  sekretariacie  Urzędu  Miejskiego  w  Białej  (pok.  nr  13,  I p.), lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@biala.gmina.pl. Wynik konsultacji zostanie opublikowany w terminie do 30 listopada br.

 

Gazeta Prudnik24 – numer 123

Reklama

Reklama

Reklamy

Facebook

Komentarze

Art. 13. 1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz,...

Moje stwierdzenie będzie bardzo przykre ale powodowane własnymi doświadczeniami. Wszystkie sprawy będą umorzone z...

Xyz

Ludzie maja pilnować swoich aut ? A od czego mamy policję !? Czy naprawdę...

kurwa kamere macie! psy!...