Prudnik24

Są środki na kolejne powiatowe projekty

Są środki na kolejne powiatowe projekty
08 lipca
13:48 2018

Starostwo Powiatowe w Głubczycach pozyskało środki europejskie na kilka ważnych lokalnych projektów.  Zadania przeprowadzać będą:  Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Szpital Powiatowy w Głubczycach oraz Dom Pomocy Społecznej w Klisinie filia Kietrz.

 

Oto projekty, które zostaną zrealizowane

dzięki funduszom europejskim:

 

  1. „Przebudowa drogi powiatowej nr

1201O na odcinku Głubczyce – Bogdanowice

(km 0+000 do km 4+440)”. Zakres

prac obejmuje m.in. wymianę nawierzchni

jezdni, odtworzenie chodników, wykonanie

wpustów ulicznych, wyprofilowanie

oraz uporządkowanie poboczy

do granicy pasa drogowego oraz montaż

oświetlenia.

Wartość projektu: 5.092.127,26 zł

 

  1. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie

rodzin przeżywających problemy opiekuńczo

– wychowawcze oraz wsparcie

pieczy zastępczej – II edycja” w ramach

RPO WO 2014 – 2020. Zadanie zakłada

realizację różnych form wsparcia wychowanków

pieczy zastępczej, których

celem będzie nabycie, przywrócenie lub

wzmocnienie kompetencji społecznych

oraz wsparcie środowiska rodzinnej pieczy

zastępczej. Zadanie będzie realizowane

poprzez:

  1. a) poradnictwo psychologiczne dla wychowanków

rodzin zastępczych przez 8h

raz w miesiącu.

b)zajęcia integracji sensorycznej dla dzieci

posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

c)organizację zajęć o charakterze aktywnej

integracji społecznej, mających na

celu zapobieganie procesom ubóstwa,

marginalizacji i wykluczenia społecznego

dzieci umieszczonych w środowisku pieczy zastępczej.

d)spotkanie integracyjne środowiska

pieczy zastępczej (rodziny z dziećmi) – ,

mające na celu integrację środowiska,

promocję aktywnego i twórczego wypoczynku

poprzez ukazanie alternatywnych

sposobów spędzania czasu wolnego

oraz promocję rodzicielstwa zastępczego.

Wartość projektu: 140 532,00 zł

 

  1. „Poprawa wydajności i skuteczności

usług medycznych w zakresie opieki

nad matką i dzieckiem poprzez wyposażenie

SP ZOZ w Głubczycach” zadanie

realizowane przez SP ZOZ w Głubczycach.

Przedmiotem projektu jest wyposażenie

w sprzęt medyczny Oddziału Ginekologiczno

– Położniczego, Oddziału Neonatologicznego

oraz Sali do wykonywania cięć

cesarskich znajdującej się na bloku operacyjnym.

W ramach projektu zakupiona

zostanie usługa zdalnego monitorowania

ciężarnych pacjentek aparatami KTG

w warunkach domowych, co pozwoli na

przeniesienie procedury wykonywanej w

szpitalu, do domu pacjentki, która wymaga

monitorowania płodu. Po wykonaniu

badania, wynik będzie natychmiast interpretowany,

a dalsze zalecenia przekazywane

pacjentce.

Wartość projektu: 1.682.500,00 zł

 

  1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

osób zależnych poprzez ich

aktywizację i integrację z mieszkańcami

Kietrza”. Zadanie zakłada wykonanie

prac budowlano – montażowych i instalacyjnych

związanych z dociepleniem ścian,

wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,

wymianą instalacji c.o i c.w.u., montażem

windy, kompleksowym przygotowaniem

pokoi do nauki codziennych czynności

oraz pomieszczeń terapeutycznych na

poddaszu, montaż pomp ciepła i instalacji

fotowoltaicznej.

Wartość projektu: 3.498.621,78 zł

Za: „Rzecz Powiatowa”, nr 2, 2018

Gazeta Prudnik24 – numer 184

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook