Prudnik24

„Nowe” Centrum Aktywizacji Zawodowej

02 lutego
14:33 2012

W lutym zostanie oddane do użytku poddasze Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku, gdzie będzie się mieścić Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ). Urząd wdroży także nowe programy aktywizacji osób bezrobotnych.

Centrum Aktywizacji Zawodowej jest nową, wyspecjalizowaną komórką organizacyjną PUP od 2010r, której utworzenie w powiatowych urzędach pracy narzuciła nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Warunki, jakimi dysponuje urząd obecnie, nie sprzyjają otwartości klientów, a wręcz ograniczają proces uzyskiwania od nich informacji koniecznych do ustalenia form aktywizacyjnych i wytyczenia ścieżki zawodowej. W ostatnim czasie wyraźnie zauważamy, że osoba bezrobotna to nie taki sam klient, jakiego urzędy pracy obsługiwały jeszcze w latach 90-tych i po roku 2000. Coraz mniej osób bezrobotnych przejawia postawę pasywną, do rzadkości należą już zachowania zawodowe chaotyczne i nieprzemyślane. Dzisiejszy klient PUP to z reguły osoba samodzielnie podejmująca proces szukania zatrudnienia, rozumiejąca rolę i wagę samodoskonalenia i samorozwoju zawodowego. Problemem dla tych osób nie jest brak aktywności, ale ukierunkowanie jej w taki sposób, by była z jednej strony dostosowana do predyspozycji i osobowości zawodowej klienta, a z drugiej strony do potencjału i możliwości rynku pracy – wyjaśnia dyrektor prudnickiego PUP, mgr inż. Grażyna Klimko.
Od pracowników PUP wymaga się zatem ciągłego pozyskiwania informacji zarówno o rynku pracy jak i historii zawodowej klienta oraz nieustannego doskonalenia swojej wiedzy i własnego warsztatu pracy. Żeby osiągnąć wymierne efekty zarówno w odniesieniu do osoby bezrobotnej jak i pracownika PUP, konieczne jest stworzenie takich warunków pracy, które zapewniają przynajmniej podstawowy komfort dla obu stron. Wyremontowanie poddasza, które będzie przeznaczone na CAZ, usprawni przepływ informacji między stanowiskami w taki sposób, by osoba bezrobotna została bardziej trafnie zaktywizowana, a pracodawca mógł jak najszybciej uzyskać pracownika spełniającego jego kryteria i oczekiwania. Od lutego br. CAZ będzie wyraźnie wydzielone od części typowo administracyjnej urzędu – dodaje pani dyrektor.

Równolegle, w ramach aktywizacji zawodowej bezrobotnych, od dnia 1 lutego br. ruszy realizacja dwóch nowych programów.
Pierwszy to projekt „Przerwać stagnację”, który zajął w konkursie drugie miejsce w województwie i pozwoli PUP w Prudniku na pozyskanie kwoty 547 tys. zł. Środki te będą przeznaczone na aktywizację 80 osób długotrwale bezrobotnych.
Drugi program – „PO KLucz do biznesu! 2” – skierowany jest do osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. PUP w Prudniku zrealizuje go we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu. Program będzie prowadzony w ramach działania 6.2. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program da możliwość uzyskania dotacji inwestycyjnej w wysokości do 40 tys. zł oraz wsparcia pomostowego – w wysokości 700 zł, wypłacanego przez okres 6 miesięcy po uzyskaniu dotacji – na pokrycie podstawowych opłat: składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe.

Ponadto w roku 2012 kontynuowane przez PUP będą programy:
6.1.3 „Aktywność, Praca, Stabilizacja” – program dla 215 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Środki na jego realizację – w wysokości ponad 1 mln 242 tys. zł. – będą przeznaczone głównie na szkolenia, staże i dotacje.
6.1.2 „Dobra kadra – skuteczne usługi” – działania ukierunkowane na usprawnienie obsługi bezrobotnych poprzez zatrudnienie trzech osób na stanowisko doradcy zawodowego i pośrednika pracy w okresie od 01.05.2010 do 31.12.2013

O tym, że takie działania są niezbędne świadczy trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy w Prudniku i okolicach. W prudnickim PUP na koniec grudnia 2011 r. zarejestrowanych było 3368 osób. Ponad połowę z nich (1743 osoby) stanowiły kobiety, a 1324 to osoby zamieszkałe na wsi. W rozbiciu na przedziały wiekowe najliczniejsze grupy notowano wśród bezrobotnych powyżej 50. roku życia (907 osób), oraz wśród osób młodych – do 25 roku życia – których zarejestrowano 698. Ponadto 1176 zarejestrowanych osób było bez kwalifikacji zawodowych, a aż 2144, to osoby nie posiadające wykształcenia średniego. Ogółem przez cały rok 2011 zarejestrowano łącznie 4376 osób, a wyłączono z ewidencji osób bezrobotnych 4472 osoby, w tym z powodu podjęcia pracy – 1764 osoby.
W porównaniu z końcem roku 2010 liczba zarejestrowanych w PUP w Prudniku wprawdzie nieznacznie spadła (wówczas na koniec grudnia było to 3464 osoby), jednak najnowsze sygnały mówią, że tylko do połowy stycznia br. w ewidencji prudnickiego PUP przybyło 250 nowych bezrobotnych. Są to m.in. osoby powracające zza granicy oraz te, którym w grudniu 2011 skończyły się czasowe umowy o pracę.
Szacunki Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Opolu nie są optymistyczne – podczas gdy od listopada liczba bezrobotnych na Opolszczyźnie zwiększyła się o 2 tys. osób, to w styczniu nowych bezrobotnych może być 30-40% więcej. Wg danych WUP na koniec grudnia 2011 r. w regionie osób bezrobotnych było 48 tys.

Bogusław Zator
(fot. BZ)

Gazeta Prudnik24 – numer 283

Reklamy

ReklamyFacebook