Prudnik24

Piętnastolecie owocnej współpracy

Piętnastolecie owocnej współpracy
25 października
14:15 2013

Podczas uroczystej gali 17 października w Prudnickim Ośrodku Kultury podsumowano ponad piętnaście lat działalności Euroregionu Pradziad. Wcześniej, oficjalnie  otwarto nową siedzibę polskiej części Euroregionu oraz Centrum Współpracy Euroregionu Pradziad.

Euroregion Pradziad, jako porozumienie przygranicznych samorządów Polski i Czech, powołano do życia 2 lipca 1997 roku w Jeseniku, zatem faktycznie piętnaste urodziny obchodził już przed rokiem. Jednak oficjalnie rocznicę tę – m.in. z powodów logistycznych – uczczono dopiero teraz. Świętowanie połączono też z oficjalnym otwarciem nowego prudnickiego biura Euroregionu, które zostało oddane do użytku wiosną tego roku.

Zanim jednak rozpoczęły się obchody jubileuszu, odbyły się obrady Parlamentu Euroregionu Pradziad, podczas których przedstawiciele wchodzących w jego skład polskich oraz czeskich samorządów, dyskutowali nad szczegółami „Strategii rozwoju współpracy polsko-czeskiej w Euroregionie Pradziad na lata 2014-2020”.

Oficjalne uroczystości rozpoczęło poświęcenie i przecięcie wstęgi w polskim biurze „Pradziada” przez przewodniczących jego polskiej i czeskiej strony: Radosława Roszkowskiego oraz Petra Procházkę. Oficjalnie otwarto także Centrum Współpracy Euroregionu Pradziad, utworzone w jego polskiej siedzibie. Obecni  byli zaproszeni goście: parlamentarzyści z Polski oraz Czech – poseł Janina Okrągły i poseł Jiři Kratky, reprezentanci należących do Euroregionu samorządów, przedstawiciele pozostałych działających w kraju euroregionów, a także osoby w przeszłości pracujące na rzecz naszego Euroregionu.

Dalsza część obchodów rocznicowych odbyła się w Willi Franklów, a o ich oprawę zadbali m.in. członkowie Bractwa Sorontar – stowarzyszenia współpracującego z „Pradziadem”, które poprzez rozmaite działania kulturalne i artystyczne przyczynia się do promocji regionu i budowy społeczeństwa obywatelskiego. W holu głównym spotkać można było postaci w strojach historycznych, a nawet lewitującego fakira. Wyłożona była także księga przedstawiająca Krainę Pradziada, oraz inne eksponaty.

Pierwszym punktem programu była konferencja, podczas której podsumowano dotychczasową działalność tego transgranicznego porozumienia. Prezes Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, Radosław Roszkowski, przypomniał proces kształtowania się polsko-czeskiej współpracy na tym terenie, a następnie przedstawił najważniejsze projekty, jakie w ciągu 15 lat istnienia Euroregionu zostały zrealizowane z programów pomocowych Unii Europejskiej, wspierających rozwój współpracy transgranicznej (PHARE CBC w latach  1999 – 2003, INTERREG IIIA na lata 2004 – 2006, oraz POWT 2007 – 2013).

Wśród wielu zrealizowanych przez porozumienie projektów znalazły się m.in.: mające na celu rozwój ruchu turystycznego i promocji Euroregionu („Promocja Euroregionu Pradziad”, „Euroregion Pradziad on-line”, czy „Poznaj Euroregion – wizualizacja samorządów członkowskich Euroregionu Pradziad”), rozwijające współpracę terytorialną (np. popularyzacja Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej (EUWT)), czy działania skierowane do przedsiębiorców z pogranicza polsko-czeskiego – jak np. szkolenia na temat otwierania działalności gospodarczej po drugiej stronie granicy, czy opracowanie bazy danych firm zainteresowanych transgraniczną współpracą gospodarczą.

Zdecydowanie najwięcej z nich było, lub w dalszym ciągu jest realizowanych, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 – 2013. Po stronie polskiej to 264 projekty, na sumę dofinansowania 3 953 000 EUR. Po stronie czeskiej – 318 projektów, na kwotę 3 220 000 EUR. Łącznie zatem, po obu stronach granicy, realizowane są 582 projekty, na kwotę dofinansowania 7 173 000 EUR.

Plany na przyszłość, związane z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej na lata 2014 – 2020, omówił natomiast Petr Procházka – przewodniczący czeskiej strony  Euroregionu Pradziad.

„Euroregion Pradziad – wspólne cele, wspólne sprawy“ to projekt ukierunkowany na  opracowanie Strategii Euroregionu Pradziad, która będzie podstawą do dalszej współpracy polskich i czeskich gmin, powiatów i innych podmiotów w kolejnym okresie wsparcia (2014-2020) oraz wyznaczy priorytety w rozwoju obszaru pogranicza oraz budowaniu trwałych związków pomiędzy mieszkańcami tych terenów.

Utworzone „Centrum Współpracy Euroregionu Pradziad“ będzie bazą współpracy z czeskim partnerem na rzecz rozwoju polskich i czeskich terenów przygranicznych, oraz bazą szkoleniową dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów programów z zakresu współpracy transgranicznej.

„EUREGIO PL-CZ” to projekt realizowany jest przez 11 partnerów – stowarzyszeń tworzących narodowe strony sześciu euroregionów na pograniczu polsko-czeskim (Euroregion Beskidy, Glacensis, Nysa, Pradziad, Silesia i Śląsk Cieszyński). Ma na celu wzajemne poznanie specyfiki euroregionów na tym pograniczu oraz skorzystanie z wiedzy i doświadczeń bardziej rozwiniętych euroregionów, działających na innych europejskich pograniczach.

Po części konferencyjnej wręczone zostały brązowe oraz srebrne medale, a także dyplomy, przyznane osobom, które w ciągu 15 lat od powstania Euroregionu Pradziad w szczególny sposób przysłużyły się tej inicjatywie, pracując w jej strukturach i działając na rzecz współpracy polsko-czeskiej.

Brązowymi medalami zostali wyróżnieni: po stronie czeskiej – Jaroslav Balcárek, Stanislav Navrátil, František Struška, Vítězslav Odložilík i Renata Ramazanova, natomiast po stronie polskiej – Stefan Czarnecki, Romuald Kamuda, Józef Kotyś, Zdzisław Martyna, Marek Radom, Józef Skiba, Jan Szawdylas, Jan Woźniak, Henryk Małek oraz Jacek Suski.

Srebrne medale przyznane zostały:  Janowi Roszkowskiemu, Ryszardowi Wilczyńskiemu i Mirosławowi Aranowiczowi – po stronie polskiej, a po czeskiej otrzymali je: Jiři Kratky, Ivo Vykopal oraz Jiří Horáček.

Ponadto poseł Jiři Kratky,  jeden z głównych inicjatorów i twórców „Pradziada”, został dodatkowo uhonorowany statuetką Róży Pogranicza – nagrody przyznawanej przez samorząd powiatu prudnickiego.

Dyplomami wyróżnieni zostali: Edward Cybulka, Anna Jagusiak, Adam Dżygiel, Zdzisław Baran, Arnold Hindera, Zdenek Jarmar, Krystyna Helbin, Bogdan Wyczałkowski, Ryszard Grüner i Piotr Liniewski.

Na zakończenie tej części jubileuszu zebrani obejrzeli najnowszy film o Euroregionie i  realizowanej przez niego współpracy transgranicznej, oraz wysłuchali koncertu w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Euroregionu Pradziad. Kapelmistrzami zespołu – złożonego z muzyków polskich (Bialska Orkiestra Dęta) oraz czeskich (Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Jesenika) – są Andrzej Weinkopf oraz Tomaš Uhliř.

Ostatnim punktem piętnastolecia „Pradziada” było nieformalne spotkanie w Hotelu Gorzelanny w Pokrzywnej. Obchody jubileuszowe zostały sfinansowane ze środków unijnych, w ramach realizacji projektu „Euroregion Pradziad – wspólne cele, wspólne sprawy”.

Gazeta Prudnik24 – numer 284

Reklamy

Reklamy

Facebook