Prudnik24

Ile pieniędzy z subwencji?

Ile pieniędzy z subwencji?
02 stycznia
10:24 2014

Resort finansów opublikował zestawienie projektowanych kwot subwencji dla gmin, powiatów i województw. Mimo, iż część oświatowa będzie niższa niż w roku poprzednim, to w całym rozrachunku do gminy Prudnik i powiatu prudnickiego trafi podobna, jak w 2013 r. kwota subwencji.

Subwencja, czyli według definicji zawartej w doktrynie prawa finansów publicznych, jest to świadczenie publicznoprawne państwa na rzecz innych podmiotów publicznych o charakterze bezzwrotnym, ogólnym, bezwarunkowym i nieodpłatnym.

Według wstępnych wyliczeń subwencja ogólna dla gmin wyniesie 46,1 mld zł. Na subwencję ogólną składa się część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca. W tabeli przedstawiliśmy wartość subwencji, jakie trafiły do gmin powiatu prudnickiego, samego powiatu i województwa opolskiego:

Nazwa jednostki administracyjnej Kwota subwencji Część oświatowa Część wyrównawcza Część równoważąca
Województwo opolskie 110 496 891 13 804 044 60 435 302 36 257 545
Powiat prudnicki 24 487 640 18 624 844 4 640 568 1 222 228
Gmina Prudnik 20 846 292 14 961 031 5 055 272 829 986
Gmina Lubrza 4 994 227 3 727 017 1 240 543 26 667
Gmina Biała 14 819 515 9 657 676 5 091 076 70 769
Gmina Głogówek 10 591 546 9 397 487 1 093 408 100 668

Największą składową subwencji ogólnej jest część oświatowa. Wysokość subwencji oświatowej uzależniona jest od liczby uczniów i przypisanym im specjalnym wagom. Pieniądze z tej części subwencji trafią do poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego i są przeznaczane na utrzymanie szkół i realizację ich zadań edukacyjnych. W przypadku powiatu prudnickiego pieniądze te wykorzystane są do utrzymania szkół takich, jak: Zespół Szkół w Białej, Zespół Szkół w Głogówku, Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Prudniku, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 i 2 w Prudniku, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Prudniku, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Głogówku, Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Prudniku. Ogólnie powiat zarządza placówkami edukacji ponad gimnazjalnej. W przypadku gminy Prudnik sprawuje ona zarząd nad następującymi placówkami oświaty: Publiczne Przedszkole nr 1, 3, 4, 6, 7 w Prudniku, Publiczne Przedszkole w Łące Prudnickiej, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, 3, 4 w Prudniku, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Moszczance, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudziczce, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szybowicach, Publiczne Gimnazjum nr 1 i 2, Gimnazjum nr 3 Zespołu Szkół Specjalnych.

Kwota 39,5 mld zł jest niższa od kwoty subwencji w roku 2013 o 0,02%, czyli dokładnie o 9,6 mln zł. Nawet taki niewielki spadek wywołuje jednak obawy: – Udział wydatków na oświatę i wychowanie w PKB został zaprojektowany na 2014 r. w wysokości tylko 2,54%, podczas gdy wydatki na edukację w Unii Europejskiej wynoszą około 5% PKB – podaje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Portal Prawo.pl rzeczywiście wykazał, że tendencja udziału wydatków na edukację w PKB jest spadkowa: w 2005 r. było to 3,00%, w 2006 r. – 2,87%, w 2007 r. – 2,70%, w 2008 r. – 2,65%, w 2009 r. – 2,63%, w 2010 2,61%, w 2011 r. – 2,60%, w 2012 r. – 2,58% i w ubiegłym roku kwota subwencji na edukację stanowiła 2,56% PKB.

Ministerstwo Edukacji Narodowej odpiera te zarzuty i podaje, że ogólna kwota na jednego ucznia wyniesie 5 289 złotych i stanowi to wzrost względem ubiegłego roku o ok. 126 zł. Dodatkowo wprowadzono nową wagę, P31, która będzie brana pod uwagę przy obliczaniu subwencji: – Wprowadzenie tej wagi związane jest z koniecznością zwiększenia dochodów gmin w związku z wprowadzeniem od 1 września 2014 r. ograniczenia liczby uczniów w klasach pierwszych do 25 uczniów w oddziale – komentuje MEN. Według wstępnych wyliczeń pierwszoklasistów będzie około 494 tys., co dodatkowo naliczy gminom kwotę ok. 55 mln zł. Według Portalu Samorządowego kwota ta nie będzie wystarczająca i dodatkowo obciąży gminy: – Szacunki resortu edukacji są co najmniej dziwne, skoro gminom zostanie naliczona na ok. 494 tys. uczniów dodatkowa kwota subwencji oświatowej ok. 55 mln zł, to wystarczą proste działania –  55 000 000 : 494000 = 111,34 zł (kwota dodatkowej subwencji na jednego ucznia), 111,34 x 26 (bo klasy pierwsze mogą liczyć tylko 25 osób, więc w przypadku 26 szkoła ma obowiązek otworzenia nowego oddziału) = 2 783,5 zł. Kwota ta według ministerstwa powinna wystarczyć na utrzymanie kolejnej klasy, przy czym szacunkowo koszt oscyluje wokół 70 000 – 100 000 złotych na rok.

Dla gminy Prudnik i powiatu prudnickiego kwoty subwencji edukacyjnej utrzymują się na podobnym poziomie od kilku lat, choć w przypadku powiatu obserwujemy tendencję spadkową: w roku 2012 – 21 175 206 zł, w roku 2013 – 20 413 031 zł i w tym roku 18 624 844 zł. Wydatki na oświatę w powiecie Prudnickim wynoszą około 37% całości wydatków, (ok. 17 mln), w takim przypadku starostwo pozostaje z niewielką rezerwą. Gmina Prudnik od kilku lat otrzymuje podobną kwotę subwencji edukacyjnej: w 2012 r. była to kwota – 143 92 803 zł, w 2013 r. – 14 577 644 zł i w obecnym roku 14 961 031 zł. Gmina ma jednak o wiele większe wydatki na edukacje niż powiat (dane z 2013 r., gdyż nad budżetem na przyszły rok w dalszym ciągu trwają pracę). Oświata pochłania ok. 42% (ok. 27 mln) wszystkich wydatków (suma wydatków w 2013 r. wynosiła ok. 64 mln). Według szacunkowych obliczeń gmina może dopłacić w 2014 roku do zadań oświatowych ok. 8,5 mln złotych.

Część wyrównawcza subwencji ma za zadanie wyrównanie zamożności poszczególnych regionów kraju poprzez dofinansowanie tych jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają niższy dochód na jednego mieszkańca. Subwencja z tego tytułu płynąca do powiatu prudnickiego utrzymuje stały poziom: 4 798 269 zł w 2012 r., 4 505 070 zł – 2013 r. i 4 640 568 2014 zł w roku bieżącym. Pod względem kwoty subwencji powiat prudnicki otrzymuje podobną kwotę, jak powiaty podobnej powierzchni w województwie – strzelecki (4 069 951 zł), oleski (4 396 820 zł), jednak wyraźnie widać, które powiaty mają mniejszą stopę bezrobocia i większy dochód na jednego mieszkańca np. powiat krapkowicki (2 138 645 zł). Również gmina Prudnik z niewielkimi wahaniami otrzymuje podobną kwotę subwencji: rok 2012 – 5 464 595 zł, rok 2013 – 4 761 060 zł i w roku bieżącym – 5 055 272 zł. W przypadku gminy kwota subwencji w porównaniu do innych gmin województwa jest wysoka, co świadczy o wysokiej stopie bezrobocia. Wiele gmin miejskich nie otrzymuje części wyrównawczej (Krapkowice, Gogolin, Kędzierzyn – Koźle, Dobrzeń Wielki) lub otrzymuje je na niskim poziomie (Brzeg – 661517 zł, Niemodlin – 1 250 743 zł, Głogówek – 1 093 408 zł).

Ostatnią składową subwencji ogólnej jest część równoważąca, która jest częścią systemu poziomego wyrównywania dochodów. Dostosować finanse wszystkich powiatów i gmin na podobny poziom, tak aby mieszkańcy poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego mieli dostęp do podobnej jakości usług na terenie całego kraju. Część równoważąca ma najbardziej skomplikowaną metodę obliczania przyznawanych kwot, ale jej rola w subwencji ogólnej jest najmniejsza, co widać po samej wielkości tej części (patrz tabela).

Ile dla powiatu prudnickiego i gminy Prudnik znaczy subwencja ogólna? Jeśli popatrzy się pod kontem liczbowym, to w przypadku powiatu kwota subwencji stanowi ok. 51% całego dochodu (dochód na rok 2014 starostwo oszacowało na kwotę 47.453.755 zł), natomiast dla gminy jest to dochód rzędu ok. 28% (dochód gminy 71 155 408 zł w roku 2013). Niższa subwencja bardziej odbiłaby się na budżecie starostwa niż gminy, ale w obu przypadkach widać, że ten rodzaj wpływów stanowi ważne ogniwo budżetu.

(fot. sxc)

Gazeta Prudnik24 – numer 288

Reklamy

Reklamy

Facebook