Prudnik24

Marszałek województwa opolskiego gościł w Prudniku

Marszałek województwa opolskiego gościł w Prudniku
16 maja
09:43 2014

„Opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom” to nazwa cyklu spotkań, jakie marszałek Andrzej Buła odbywa w powiatach całego regionu. Towarzyszą mu przedstawiciele kierownictwa kilku departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, a także instytucji rynku pracy i wsparcia biznesu. W czwartek, 8 maja miało miejsce spotkanie z przedsiębiorcami i samorządowcami powiatu prudnickiego.

Głównym celem spotkania, które odbywało się w sali reprezentacyjnej Willi Franklów, było wspólne omówienie problemów województwa opolskiego w kontekście edukacji i przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem: demografii regionu i powiatu prudnickiego, zagadnień rynku pracy, oraz specjalizacji regionalnych przedsiębiorców. Przedstawione zostały również możliwości wsparcia firm, wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wygłaszając słowo wstępne marszałek Andrzej Buła przyznał, że odwiedza powiaty z „mocną drużyną” – dyrektorów departamentów, lub ich zastępców – aby przekazać przedsiębiorcom najważniejsze informacje, związane z problemami w ich powiatach.

– Chcemy prosić przedsiębiorców o współpracę, bo to od państwa będzie zależało, czy zrobimy krok na drodze do poprawy na rynku pracy, rozwoju szkolnictwa zawodowego. Chcemy, aby nastąpiła refleksja wynikająca z tego, jak do tej pory układała się współpraca przy pozyskiwaniu pieniędzy, oraz co zmienić na przyszłość, żeby nasze działania przynosiły satysfakcję – mówił marszałek Buła.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa niektórych departamentów UMWO (polityki regionalnej i przestrzennej, edukacji i rynku pracy, koordynacji programów operacyjnych), oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, przedstawiciele uczelni wyższych, a także samorządowcy powiatu prudnickiego – starosta prudnicki, burmistrzowie Prudnika, Głogówka, Białej i Krzysztof Barwieniec, wicewójt gminy Lubrza.

Iwona Mąkolska – Frankowska, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej przedstawiła temat „Demografia województwa opolskiego a rynek pracy”. Zwróciła uwagę, że na rozwój przedsiębiorczości w znacznym stopniu wpływają również procesy demograficzne, które dla całego województwa, jak i powiatu prudnickiego są niekorzystne. Spadek ludności na Opolszczyźnie w latach 2003-2013 wyniósł 4,9% i był najwyższy w skali Polski. Liczba ludności powiatu prudnickiego zmniejszyła się o 6,7%. Według prognoz, do roku 2020 spodziewany jest dalszy spadek liczby ludności województwa (-3%) i powiatu prudnickiego (-3,2%, do 55 tys.). Największe spadki mają dotyczyć grupy osób w wieku 20-24 lata (o 28,7%), oraz 16-19 lat (o 27%). Wzrost spodziewany jest w przedziale wiekowym 6-12 lat (o 9%). O 5,8% zmniejszy się liczba osób na rynku pracy (przedział „20-64”). Równocześnie społeczeństwo regionu starzeje się i spodziewany jest ponad 17-proc. wzrost populacji osób w wieku „65+”.

Aby przeciwdziałać procesom depopulacji w województwie, Urząd Marszałkowski określił w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego działania, jak m.in. wprowadzenie programu specjalnej strefy demograficznej (projekt trafi w najbliższym czasie do konsultacji społecznych), czy wdrożenie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, która ma wspomagać klimat dla rozwoju rodzin, a jednocześnie wspierać osoby starsze.

Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, Waldemar Zadka, omawiając zagadnienie „Szkolnictwo a specjalizacje regionalne” zaznaczył, że jakość kształcenia na Opolszczyźnie nie odbiega od średniej całego kraju. Jednak istotna jest współpraca z przedsiębiorcami także w ramach oświaty, w tym oświaty zawodowej.

Już teraz realizowane są projekty we współpracy z przedsiębiorcami, jak „Fascynujący świat nauki i technologii”. Bierze w nim udział 378 szkół z Opolszczyzny, w tym 23 szkoły z terenu powiatu prudnickiego – najwięcej w gminach Prudnik (8 szkół), Biała (7 szkół) oraz Głogówek (6 szkół).

W projekcie „Opolskie szkolnictwo bliżej rynku pracy” uczestniczą 54 szkoły zawodowe z regionu, w tym 5 szkół z powiatu prudnickiego. Obejmuje on m.in. doposażenie pracowni zawodowych, program praktyk zawodowych, doradztwo zawodowe, spotkania z pracodawcami.

Dyrektor Zadka podkreślał, że główny cel to koordynacja kierunków kształcenia zawodowego z zapotrzebowaniem rynku pracy, oraz wsparcie bazy kształcenia praktycznego, w naszym powiecie w szczególności branż: rolno-spożywczej oraz usług turystycznych.

Temat „Projekty realizowane w województwie na rzecz przedsiębiorstw” zreferowali: Milena Piechnik – wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, oraz Piotr Dancewicz – wicedyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

Przedstawicielka WUP omówiła: wybrane przykłady działalności gospodarczej, założonej w Prudniku ramach realizacji projektu „PO KLucz do biznesu 2!”, realizowany przez WUP projekt systemowy „Powrót do zatrudnienia”. Przedstawiła również nowe instrumenty, które zgodnie z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia, będą wprowadzone w instytucjach rynku pracy (m.in. Instytucjonalny Doradca Klienta, bony stażowe i zatrudnieniowe dla osób młodych, refundacja składek ZUS dla podejmujących pierwszą pracę, zwolnienia pracodawców ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowanie wynagrodzenia dla osób „50+” i „60+”, pożyczki na utworzenie stanowiska pracy i na start w biznesie, czy granty na telepracę i świadczenia aktywizacyjne).

Wicedyrektor OCRG, Piotr Dancewicz przedstawił wspierające przedsiębiorczość inicjatywy, jak: Opolska Platforma Innowacji, „Opolski program stażowy dla absolwentów”, wsparcie wejścia polskich przedsiębiorców na rynki zagraniczne oraz zwiększenie udziału firm aktywnych na rynku międzynarodowym w ramach Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), projekt „Centra Startowe”, oraz współpracę transgraniczną na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy.

Maja Byrdak, wicedyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych, omówiła  instrumenty „Wsparcia przedsiębiorstw w latach 2014-2020″, zawarte w RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z rozróżnieniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (m.in. na rozwój infrastruktury, wsparcie innowacji, otoczenia biznesu, rozwoju e-gospodarki, podnoszenie efektywności energetycznej, inwestycje w odnawialne źródła energii i inne), oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (na wspieranie zakładania działalności gospodarczej, szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników, adaptację firm do nowych warunków).

Po zakończeniu prezentacji miała miejsce krótka dyskusja. Starosta prudnicki podziękował poprzedniemu oraz obecnemu marszałkowi za wsparcie branż szkolnictwa zawodowego, zwłaszcza medycznego oraz powiązanie powiatów prudnickiego i nyskiego z turystyką, która  jego zdaniem na tych terenach może się rozwijać. Zwrócił jednak uwagę, że w obecnej strategii województwa jest zbyt mało zapisów dotyczących współpracy transgranicznej, co nie ułatwia tworzenia wniosków w sytuacji, kiedy zaczyna się proces aplikacji, tworzenia projektów flagowych.

Poruszono też tematy nie związane z omawianymi sprawami. Pojawiło się m.in. pytanie o zjazd na autostradę A4, o który starania czyniono od kilkunastu lat, niestety bezskutecznie.

– Jako województwo nie mamy zbyt wielu życzeń do budżetu państwa. Są to łącznie trzy projekty, liczę więc, że pani wicepremier Bieńkowska spojrzy na to przychylnie. Spróbujemy razem z GDDKiA przygotować koncepcję i oszacować, jakie byłby koszty – zapewniał marszałek województwa.

Przypomniał też, że jest kilkadziesiąt milionów oszczędności z pieniędzy przeznaczonych na obwodnicę Nysy, trwają starania by te środki zostały w województwie. Zadeklarował, że będzie przekonywał, że warto zrobić także zjazd z A4 w kierunku Prudnika.

Podsumowując spotkanie marszałek mówił, że zrodził się pomysł, by każdy powiat miał swojego „opiekuna gospodarczego” – pracownika urzędu marszałkowskiego, który zadba o kontakty z przedsiębiorcami z powiatu. Być może także tego typu spotkania wyjazdowe będą organizowane częściej. Zapowiedział także kolejne spotkanie już wkrótce, po wynegocjowaniu ostatecznego kształtu Regionalnego Programu Operacyjnego.

Gazeta Prudnik24 – numer 271

Reklamy

 

ReklamyFacebook