Prudnik24

Paweł Kawecki wyjaśnia powody podwyżki opłat za wodę i ścieki

Paweł Kawecki wyjaśnia powody podwyżki opłat za wodę i ścieki
25 lutego
17:46 2015

W ostatnim wydaniu Gazety Prudnik24 informowaliśmy o podwyżce opłat za wodę i ścieki, jaka wejdzie w gminie Prudnik w życie  od 1 marca bieżącego roku. W liście do czytelników prezes ZWiK-u Paweł Kawecki tłumaczy powody tej podwyżki.


 

Przyjęte przez Radę Miejską w Prudniku taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązywać będą na terenie Gminy Prudnik przez 12 miesięcy t.j. od 01.03.2015 r. do 29.02.2016 r. Niestety Spółka nie uniknęła konieczności skorygowania wysokości opłat pobieranych od mieszkańców naszej gminy. Jak podano w mediach wzrost ten wyniósł dla wody ok. 5 % a dla wody i ścieków ok. 8%.

Taryfy opracowane zostały na podstawie zasad określonych w art. 20-23 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy – Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 127, poz. 886). Ma to na celu ochronę interesów zarówno odbiorców usług jak również przedsiębiorstwa – nie ma w tym zakresie dowolności.

Planowane niezbędne przychody (które przekładają się na późniejszą cenę), kalkuluje się na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów w roku obrachunkowym, rozumianym tu jako „12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających nie więcej niż o 2 miesiące dzień złożenia wniosku „, czyli taryfa, która dotąd obowiązywała była oparta na danych finansowych z okresu III.2012- II.2013 oraz prognozach na rok 2014. Stąd trudno się zgodzić, że wspomniana przez niektórych radnych deflacja, która miała miejsce w II połowie 2014 roku nie skutkowała w całym okresie 20 miesięcy obowiązywania poprzedniej taryfy (od 01 lipca 2013 do 28 lutego 2015r.).

Podatek od nieruchomości wyliczono na podstawie danych z 2014r. z uwzględnieniem stawek opłat na okres obowiązywania taryf. Jest to kwota 1 185 tys. zł. Wzrost dotyczy oddanych budowli w tj sieci kanalizacji sanitarnej w Niemysłowicach. oraz planowanych budowli realizowanych wg planu oddanych w okresie obowiązywania taryfy. Dużą pozycją w opłatach stanowią opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym jest to kwota 155 tys. zł.

Wartość niezbędnych przychodów w taryfie przyjętej w maju 2013 r. na pokrycie zbiorowego zaopatrzenia w wodę to 3 509 tys. zł   W nowej taryfie kwota ta wynosi 3 604 tys. zł   t.j. o 95 tys. zł więcej niż 20 miesięcy temu, w tym biomonitoring ujęcia Poniatowskiego – 34,8 tys. zł, dostosowanie do wymogów Ustawy o ochronie osób i mienia 78,6 tys. zł (bez urządzeń objętych amortyzacją). Dla ścieków niezbędne przychody zostały określone na kwoty: w roku 2013 – 4 235 tys. zł, a obecnie 4 608 tys. zł, tzn. więcej o 373 tys. zł.

Należy pamiętać, że oddanie inwestycji za 1 mln zł to 65 tys. zł kosztów tylko z tytułu amortyzacji i podatku od nieruchomości – w ramach tej pozycji koszty wzrosły o 213 tys. zł pozostałe to podatki (w tym opłaty za umieszczenie w pasie drogowym), energia elektryczna (wzrost zużycia na ściekach o 13 %).

W okresie obowiązywania poprzedniej taryfy amortyzacją i podatkami objęto budowę i wymianę ok. 6,5 km sieci kanalizacyjnych o wartości ok. 3,8 mln zł (o sieciach wodociągowych nie wspominając).

Wzrost pozostałych pozycji kosztów zaplanowano na podstawie prognoz w Ustawie Budżetowej t.j. wg średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych tj.101,2 % i średniorocznej dynamiki cen produkcji sprzedanej przemysłu tj 101,4 %. Wzrost zużycia energii ogółem o 5,2 % (w zakresie odprowadzania ścieków o 13%) odpowiada tej wartości po uwzględnieniu spadku cen w ostatnim okresie.

Prognoza kosztów wynagrodzeń uwzględnia przede wszystkim wypłaty wynagrodzeń zgodnie z postanowieniami zawartych umów o pracę, oraz zakładowym układem zbiorowym pracy. Założono wzrost wynagrodzeń na poziomie 3%. Spółka podejmuje działania minimalizujące koszty w poszczególnych kategoriach , jednak niekiedy pojawiają się nowe pozycje np. ochrona fizyczna.

Aktualnie panująca deflacja nie będzie zjawiskiem stałym i trudno przewidzieć jak rozwinie się sytuacja makroekonomiczna – (w latach 2010-2012 wskaźniki były niedoszacowane). Tak jak informowałem Radę, zdajemy sobie sprawę z zasobności naszych Odbiorców, stąd taryfy kalkulowane są w taki sposób aby uzyskać wynik „0+”, tzn. aby nie pobierać opłat wyższych niż rzeczywiście ponoszone koszty, by ewentualny zysk nie odbywał się w wyniku nieuzasadnionego drenowania kieszeni prudniczan. Właśnie z tego powodu dwukrotnie składaliśmy wniosek o przedłużenie działania taryf.

 

                                                                                                                      Paweł Kawecki

Gazeta Prudnik24 – numer 190

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook