Prudnik24

Ministerialne wyróżnienie dla PCPR

Ministerialne wyróżnienie dla PCPR
01 stycznia
18:31 2016

Działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku znalazły uznanie w oczach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przyznając doroczne laury za działalność w dziedzinie pomocy społecznej wyróżniło także prudnicką placówkę.

Nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w działalności jednostek pomocy społecznej są przyznawane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 2005 r. Okazją do ich wręczenia jest przypadający na 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego. Tegoroczna uroczystość miała miejsce 23 listopada w Warszawie.

Wyróżnienie, w formie listu gratulacyjnego – który kierownik PCPR, Krystyna Wilisowska, odebrała z rąk Elżbiety Rafalskiej, nowej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – przyznano za „skuteczne działania w ramach Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (POIK – red.), za nowatorską ofertę pomocy dla dorosłych i dzieci z rodzin dotkniętych przemocą, aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz realizację autorskiego programu szkoleniowego z zakresu pieczy zastępczej”.

W zamieszczonej na stronach ministerstwa charakterystyce prudnickiego PCPR napisano, że jego zespół świadczy „szeroko rozumiany zakres pomocy społecznej, na którą składa się przede wszystkim polityka prorodzinna i wspieranie osób niepełnosprawnych”.

Zauważono, że w ostatnich latach PCPR poszerzyło zakres działalności o nowatorskie rozwiązania w dziedzinie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz integracji międzypokoleniowej ze społecznością lokalną, a z usług POIK, działającego w strukturze centrum od 2004 r., korzysta rocznie prawie 800 osób.

Podkreśla się także: realizację różnorakich programów na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wykluczeniu społecznemu, aktywizację seniorów, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, a także wspomaganie osób i rodzin wymagających wsparcia w osiąganiu możliwie pełnej aktywności. Przypomina się o stałej współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywnej Pomocy Rodzinie ALTERNATYWA – S.A.P.R.A., na rzecz niesienia pomocy osobom wykluczonym społecznie, niepełnosprawnym i bezdomnym, a także o utworzeniu w 2014 r., w partnerstwie z opolską Fundacją AKTYWIZACJA, e-centrum dla osób niepełnosprawnych.

Doceniono również systematyczną pracę PCPR na rzecz wspierania rodziny, a w szczególności umożliwianie rodzinom zastępczym dostępu do szkoleń podnoszących kompetencje opiekuńczo-wychowawcze. Przypomniano o opracowanym przez pracowników autorskim programie szkoleniowym.

Jako nowatorskie działanie określono opracowanie i wdrożenie programu umożliwiającego integrację lokalnej społeczności, integrację międzypokoleniową w Wielofunkcyjnym Centrum Wsparcia dla Osób Starszych, w ramach którego seniorzy i wolontariusze pomagali osobom bezdomnym.

Gratulujemy i dodajmy, że to nie pierwsze w tym roku wyróżnienie dla prudnickiej placówki. W czerwcu kierująca PCPR-em Krystyna Wilisowska została odznaczona medalem „Serce dziecku”.

Gazeta Prudnik24 – numer 283

Reklamy

ReklamyFacebook