Prudnik24

PUP: Więcej pieniędzy na walkę z bezrobociem

PUP: Więcej pieniędzy na walkę z bezrobociem
01 lutego
18:17 2016

Powiatowy Urząd Pracy na ten cel w tym roku będzie mógł wydać ponad 6,4 mln zł. To o około 1,5 mln zł więcej, niż w roku 2015. Będą też dostępne nowe instrumenty wsparcia na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych.

 

Na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2016 r. prudnicki PUP otrzymał 6 mln 402,3 tys zł. Najwięcej w ramach tzw. algorytmu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (3 mln 722 tys. zł), oraz prawie 1 mln 400 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Opolskiego i kolejne 1 mln 283 tys. zł w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”. Na Krajowy Fundusz Szkoleniowy „pośredniakowi” przyznano 140 tys. 700 zł.

Dodatkowo PUP otrzymał prawie 1 mln 570 tys. zł na zrealizowanie zadań z nowego rządowego programu „100 tys. miejsc pracy dla młodych”, w ramach którego urząd będzie mógł zawierać z pracodawcami umowy na roczną refundację najniższego wynagrodzenia i składek ZUS dla osób poniżej 30 roku życia. Warunkiem będzie utrzymanie przez pracodawcę zatrudnienia przez kolejny rok.

Dyrektor PUP, Grażyna Klimko, liczy, że z tej formy aktywizacji skorzysta ponad 100 osób, a dzięki środkom z Funduszu Pracy w najbliższych trzech latach wsparcie uzyska kolejnych tysiąc.

Dodajmy, że pod koniec grudnia ub.r. marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła, mówił że region na rok 2016 otrzyma z Krajowego Funduszu Pracy rekordową kwotę ponad 90 mln zł, które będą mogły być spożytkowane na wiele sposobów.

 

Stopa bezrobocia ciągle wysoka

Na koniec grudnia 2015 roku zarejestrowanych było 2689 osób bezrobotnych, a więc o ok. 400 więcej niż w listopadzie. Na koniec listopada 2015 r. (nie ma jeszcze oficjalnych danych za grudzień) stopa bezrobocia w powiecie prudnickim wynosiła 13,6%, podczas kiedy średnia krajowa

spadła już do 9,6%.

Jak tłumaczyła niedawno dyrektor Grażyna Klimko podczas spotkania z przedsiębiorcami, winę częściowo ponoszą pracodawcy zagraniczni, przekazujący pracownikom z naszego kraju nieprawdziwe informacje, że jeżeli w okresie przerwy w zatrudnieniu zarejestrują się w PUP w Polsce, otrzymają zasiłek.

Pocieszające jest, że w porównaniu do grudnia 2014 r. nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych o 548 osób.

 

Od stycznia zasiłek przez rok

Ze względu na wysokie bezrobocie począwszy od stycznia br. w powiecie prudnickim zasiłek dla bezrobotnych będzie wypłacany przez 12 miesięcy. Jesteśmy jedynym powiatem w województwie o tak długim okresie wypłaty zasiłku (w pozostałych jest to 6 miesięcy), a zadecydowała stopa bezrobocia z czerwca 2015 r. (15,9%), która przekroczyła 150% średniej stopy bezrobocia w kraju.

Przypomnijmy, że aby uzyskać prawo do zasiłku, osoba bezrobotna musi mieć przepracowane 365 dni w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem.

PUP szacuje, że spośród bezrobotnych zarejestrowanych na koniec grudnia ub.r. prawo do zasiłku będzie przysługiwało ok. 230 osobom.

 

Wsparcie przy zatrudnianiu osób bezrobotnych do 30 roku życia

Pracodawca lub przedsiębiorca – po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy – otrzyma refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne przez 12 miesięcy w wysokości minimalnego wynagrodzenia za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.

Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Mogą ubiegać się o nią pracodawcy, u których przez 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

W zamian pracodawca po zakończeniu okresu refundacji zobowiązany jest do utrzymania w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy.

 

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Pracodawców z terenu powiatu prudnickiego zainteresowanych rozwojem zawodowym własnym i pracowników PUP zachęca do skorzystania ze środków KFS, które w 2016 r. będą przeznaczone na:

  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego (pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych);
  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników (którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej, a mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze);
  • wsparcie młodych pracowników (nowozatrudnionych na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.).

 

Gazeta Prudnik24 – numer 288

Reklamy

Reklamy

Facebook