Prudnik24

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA OPS

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA OPS
01 kwietnia
18:27 2016

Burmistrz Prudnika ogłasza nabór na stanowisko kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

 1. Wymagania niezbędne, do podjęcia pracy na stanowisku kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej:
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe;
 • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej.
 1. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:
 • życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni;
 • list motywacyjny;
 • pisemna koncepcja funkcjonowania Ośrodka, w tym: propozycja zarządzania Ośrodkiem i jego organizacji,   pozyskiwania środków finansowych (w tym środków z UE oraz innych mechanizmów pomocowych) na jego działalność;
 • kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
  1. wykształcenie (dyplomu ukończenia studiów wyższych),
  2. staż pracy (świadectw pracy),
  3. posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomów, zaświadczeń itp.);
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny);
 • oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych.
 1. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

Nabór odbędzie się w 2 etapach: pierwszy polegający na weryfikacji spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych, drugi polegający na  przeprowadzeniu z kandydatami, którzy spełnili wymagania niezbędne, rozmów kwalifikacyjnych  i oceny koncepcji funkcjonowania Ośrodka.

Kandydaci mogą zapoznać się z informacjami dot. warunków organizacyjno-finansowych działalności OPS (statut i plan finansowy Ośrodka), które dostępne są w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pokój Nr 120, w dni robocze w godz. 7:15 – 15:15, tel. 77 4066209;

Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w kopercie
z dopiskiem „Oferta pracy – nabór na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku” osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3  – pokój nr 102 w godz. 7:15 – 15:15 lub pocztą w terminie do dnia  15 kwietnia 2016 r.;

Pełna treść ogłoszenia o naborze została zamieszczona na stronach www.bip.prudnik.pl lub opsprudnik.bip.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3.

Gazeta Prudnik24 – numer 209

Reklamy

 

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook