Prudnik24

Polemika w sprawie diet radnych

Polemika w sprawie diet radnych
09 maja
16:19 2016

Niniejszy tekst otrzymaliśmy od wiceprezesa Stowarzyszenia „Prudniczanie” Pawła Licznara. Publikujemy go w całości.

Na naszej ostatniej konferencji dotyczącej Raportu Aktywności Radnych Rady Miejskiej, odnieśliśmy się do zmiany uchwały dotyczącej diet dla radnych. Chodziło nam o bulwersującą praktykę przyznawania znacznej części diety nawet w przypadku nieobecności radnego na posiedzeniu komisji czy podczas sesji. Jeden z głosów broniących zmiany w uchwale należał do Juliana Serafina, którego wypowiedź została opublikowana w lokalnej prasie. Radny powiedział:

Nasi radni na szkoleniach dowiedzieli się, że jesteśmy jedną z niewielu gmin, gdzie te (odbieranie całości diety w razie nieobecności – przy. Prudniczanie) zasady obowiązują. Dlatego zgłosili propozycję, przeszło to przez komisje i na sesji zostało przegłosowane. Ja też była „za”, prawo należy respektować”.

Do Szanownego Pana Radnego, jak i innych, którzy głosowali za wprowadzenie bulwersującej uchwały w życie chciałbym skierować moją wypowiedź.

Istotnie w roku 2015 miały miejsce dwukrotnie zmiany w Ustawie o samorządzie gminnym, jednakże żadna z nich nie dotyczyła sposobu wypłacania diet radnym. Kształt art. 25 ust. 4-8 ustawa o samorządzie gminnym pozostał bez zmian.

Dla jasności przytaczamy poniżej wszystkie cztery ustępy, które dotyczą wypłacania diet dla Radnych:

  1. Na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
  2. (uchylony)
  3. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431, z późn. zm.19)).
  4. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców gminy, przy czym kwota wymieniona w ust. 6 oznacza maksymalną wysokość diet w gminach o największej liczbie mieszkańców.
  5. Rada gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego

 

W art 25. ust. 4 ustanowiono.

Na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
Zapis ten jasno definiuje, według jakich reguł radny powinien otrzymywać dietę. Tak więc diety za nieobecności nie są narzucone odgórnie, jak Pan próbuje przekonywać na łamach Tygodnika Prudnickiego, lecz są ustalane indywidualnie przez daną Radę Miasta. Zatem też, poprzednia uchwała, według której wypłacano środki radnym była zgodna z prawem, a nie tak jak Pan Radny sugeruje, prawo łamała.

Podsumowując ustawodawca w żaden sposób nie nakazuje wprowadzenia takich zmian w samorządzie. Radzimy Radnemu dokładnie przeczytać tę ustawę.

Odnośnie nie zasiadania przez Pana w Radzie dla pieniędzy: mamy wielką nadzieję, iż po przeanalizowaniu ustawy, jak i aktów odnoszących się do niej, poprze Pan naszą propozycję by przywrócić stare zasady przyznawania diet w Gminie Prudnik i zostanie Pan naszym sojusznikiem w tej jakże ważnej sprawie.
Szkolenia dla radnych to niewątpliwie dobra rzecz. Jednak jeżeli radni z tych szkoleń przyjeżdżają z tak absurdalnymi pomysłami i wnioskami, to chyba lepiej aby zostawali w domu.

 

                                                                     Paweł Licznar

                                                                                              Wiceprezes Stowarzyszenia Prudniczanie

Gazeta Prudnik24 – numer 287

Reklamy

Reklamy

Facebook