Prudnik24

Rynek pracy '2016: jeszcze o bezrobociu w latach poprzednich

Rynek pracy '2016: jeszcze o bezrobociu w latach poprzednich
05 marca
14:16 2017

Jak już pisaliśmy w poprzednim numerze, wg. danych Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku, ostatnie dwa lata były okresem wyraźnego spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych, jak i stopy bezrobocia w powiecie prudnickim. Dziś kolejna porcja statystyk, również z poszczególnych gmin powiatu.

 Poprzednio więcej uwagi poświęciliśmy analizie struktury bezrobocia w powiecie prudnickim, dla poszczególnych grup wiekowych, a także wskazując jaki jest odsetek m.in.: długotrwale bezrobotnych,osób bez kwalifikacji zawodowych, czy bezrobotnych z prawem i bez prawa do zasiłku.

Dodajmy jeszcze, że na koniec grudnia 2016 r. odnotowano najniższą liczbę osób bezrobotnych w powiecie prudnickim w latach 2004-2016 (2388 osób). Do tej pory najlepszy pod tym względem był rok 2008 (2608 bezrobotnych na koniec grudnia), a najgorzej sytuacja wyglądała w latach: 2004-2006 (wzrost z 3992 do 4141 osób), oraz 2013 (3766 bezrobotnych na koniec roku).

Dane te są zasadniczo zbieżne ze zmianą wartości stopy bezrobocia, która od 2013 roku systematycznie spadała, zarówno w kraju, województwie, jak i powiecie. Tym co, niestety, odróżnia m.in. Opolszczyznę i Ziemię Prudnicką jest znacznie wyższy poziom bezrobocia na naszym terenie, podczas, kiedy województwo jest bardzo blisko znacznie niższej średniej krajowej.

Przykładowo w końcu 2013 r. notowano w powiecie rekordowo wysoką stopę bezrobocia na poziomie 20,4%, tymczasem w województwie było to jedynie 14,2%, a w kraju 13,4%. Pod koniec 2016 r. wszędzie notowano rekordowo niską stopę bezrobocia, tyle że jeśli w całym kraju wyniosła ona 8,3%, a w woj. opolskim 9%, to w powiecie prudnickim już 13,6% (poszczególne wartości w latach przedstawione są na wykresie).

Analizując liczbę bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu, najwyższa jest ona w gm. Prudnik, a wyraźnie niższa w Głogówku, Białej i Lubrzy, co częściowo odpowiada potencjałowi demograficznemu wymienionych gmin. Na zakończenie roku 2016 w gminie Prudnik było 1417 bezrobotnych, podczas gdy w gm. Głogówek już tylko 431, a w gminach Biała i Lubrza odpowiednio 320 i 220. Biorąc jednak pod uwagę około dwukrotnie niższe zaludnienie gminy Głogówek względem gminy Prudnik, proporcje w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych są już zdecydowane inne, na korzyść Głogówka. Z kolei na terenie wyraźnie najniżej zaludnionej gm. Lubrza (wg. Wikipedii w 2006 r. liczyła niecałe 4,5 tys. mieszkańców) pod koniec ub.r. zamieszkiwało jedynie o 100 osób bezrobotnych mniej, niż znacznie bardziej zaludnionej gminie Biała (wg. Wikipedii w 2006 r. liczyła prawie 11,6 tys. mieszkańców), co świadczy, że problem bezrobocia bardziej dotyka gminę Lubrza.

W celu łagodzenia skutków bezrobocia prudnicki PUP prowadzi działania m.in. w zakresie promocji zatrudnienia, jak i  aktywizacji zawodowej  osób bezrobotnych. Szerzej na ten temat w kolejnym wydaniu Gazety Prudnik24.

 

Gazeta Prudnik24 – numer 288

Reklamy

Reklamy

Facebook