Prudnik24

Oświata: radni powiatowi odrzucili stanowisko ZNP

Oświata: radni powiatowi odrzucili stanowisko ZNP
17 kwietnia
14:36 2017

Podczas marcowej sesji Rady Powiatu odrzucono stanowisko Zarządu Oddziału ZNP w Prudniku, negatywnie opiniujące przyjęty przez radę w lutym projekt dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Rada przyjęła także uchwałę w sprawie ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Powiecie Prudnickim.

W przesłanym w połowie marca br. piśmie Zarządu Oddziału ZNP negatywnie zaopiniował wspomniany projekt. Według związkowców negatywna opinia jest konsekwencją przyjętego przez związek sprzeciwu wobec  rządowej reformy systemu oświaty, argumentowano też, że w swoim stanowisku ZNP kieruje się także dobrem uczniów oraz nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych z maja 1991 r. w przypadku negatywnej opinii związku zawodowego na temat projektu uchwały, właściwy organ samorządu terytorialnego musi ustosunkować się do ww. opinii. Na marcowej sesji radni większością głosów w całości odrzucili stanowisko ZNP. W uzasadnieniu uchwały podkreślono, że  Związek Nauczycielstwa Polskiego w Prudniku we wspomnianej opinii przyjął negatywne stanowisko, „nie odnosząc się merytorycznie do treści uchwały i proponowanych zmian”.

„Nie można (…) zgodzić się z tym stanowiskiem, ponieważ proponowane w uchwale przekształcenia stanowią spełnienie ustawowego wymogu zapewnienia możliwości kontynuowania nauki uczniom. Kształcenie młodzieży będzie prowadzone przez zatrudnionych obecnie w szkołach nauczycieli przy wsparciu pracowników niepedagogicznych z wykorzystaniem dotychczasowej bazy lokalowej. Ustrój szkolny wprowadzony przez reformę oświatową w przypadku Powiatu Prudnickiego nie zmusza organu prowadzącego do radykalnych zmian, czy cięć. Jak wynika z przeprowadzonych analiz proponowana reforma może pozytywnie wpłynąć na liczbę oddziałów i zniwelować negatywny wpływ zmian demograficznych oraz zapewnić wzrost zatrudnienia i rozwój placówek. Mogą one stanowić także jeden z elementów racjonalizacji dotychczasowej polityki oświatowej oraz dostosowania sieci szkół do zapotrzebowania i pojawiających się wyzwań oświatowych i społecznych” – czytamy w uzasadnieniu podjętej przez radę uchwały.
Podkreślono ponadto, że w swoim stanowisku Zarząd Oddziału ZNP nie odniósł się do  przyjętego w lutym projektu „jako do aktu prawa dotyczącego określonej społeczności i określonego terytorium”, a także, że „nie rozpatrywał przyczyn zaproponowanych w uchwale przekształceń i zmian, ani ich skutków”.

– Radni, nie komentując zasadności samej reformy, uznali w swej większości, że należy odrzucić stanowisko ZNP. Samorząd powiatowy musi bowiem przestrzegać obowiązującego prawa. A to wskazuje na konieczność dostosowania sieci szkół do warunków, które zaistnieją po wdrożeniu reformy – komentuje starosta prudnicki, Radosław Roszkowski.

Zdaniem władz powiatu na wprowadzanej reformie oświatowej powiaty raczej zyskają, nie stracą. W powiecie prudnickim w szkołach branżowych pierwszego i drugiego stopnia może być więcej roczników, co powinno przełożyć się na wyższą subwencję oświatową.

W pakiecie marcowych uchwał oświatowych Rada Powiatu – mając na uwadze warunkową    pozytywną opinię wydaną przez Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie przyjętego w lutym projektu – zdecydowała (choć nie jednomyślnie) o przyjęciu uchwały dostosowującej sieć szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego.

 

Gazeta Prudnik24 – numer 191

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook