Prudnik24

Protokół komisji powołanej na okoliczność zniszczenia zbiorów H. Thurka

Protokół komisji powołanej na okoliczność zniszczenia zbiorów H. Thurka
05 lipca
18:23 2017

Burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych zarządził w prudnickiej bibliotece kontrolę w związku ze zniszczeniem dużej części księgozbioru niemieckiego pisarza Harry’ego Thurka. Jako pierwsi prezentujemy protokół z działania komisji badającej sprawę, powołanej przez dyrektora Prudnickiego Ośrodka Kultury Rzyszarda Grajka. 

Nadmieńmy, że Harry Thurk (1927-2005) to niemiecki pisarz, który przed i chwilę po wojnie mieszkał w Prudniku, a urodził się w Białej. Był jednym z najpoczytniejszych pisarzy w NRD, znanym również jako korespondent wojenny, reporter i dziennikarz. Jest autorem powieści „Lato Umarłych Snów”, której akcja dzieje się w 1945 roku w Prudniku. Książka ukazała się w tłumaczeniu na język polski staraniem prudnickiego starostwa powiatowego. 

 

Prudnik, dnia 27.06.2017 r.

 

Protokół Komisji z przeprowadzonej kontroli w dniach 20 – 27 czerwca 2017 r. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku

 Komisja w składzie:

  1. Barbara Drożdżowicz – Przewodniczący Komisji,
  2. Marcin Kujawa – Członek Komisji
  3. Renata Dębina – Członek Komisji

Działając na podstawie Zarządzenia nr 8/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. Dyrektora Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku, Komisja przeprowadziła kontrolę w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku. Przedmiotem kontroli był księgozbiór Harrego Thurka, przywieziony do Prudnika i przekazany do zasobów Miejskiej

i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku dniu 21 lipca  2007 roku.

Podczas kontroli Komisja stwierdziła, że księgozbiór Harrego Thurka przywieziony  z Niemiec  do Prudnika w  dniu 21 lipca 2007 roku znajduje się obecnie w Wypożyczalni dla dorosłych, mieszczącej się na parterze. Na siedmiu półkach ułożonych jest 268 egzemplarzy z księgozbioru Harrego  Thurka. Stan książek nosi ślady zużycia, są pożółkłe, nieliczne posiadają ślady zalania, uszkodzone grzbiety. Książki nie są ujęte w księgach inwentarzowych, nie posiadają karty bibliotecznej książki.

Pani Małgorzata Skowronek poinformowała komisję, że Biblioteka została obdarowana  księgozbiorem Harrego Thurka i  jedynym dokumentem jest Umowa darowizny zawarta w dniu  21 lipca 2007 r w Weimarze. Księgozbiór był przywieziony do Prudnika w kartonach, nie  posiadał katalogu, nie był wyceniony i kwalifikował się do selekcji. Do dnia 29 listopada 2007 roku Pani Małgorzata Skowronek sama przeprowadziła wstępną inwentaryzację przywiezionych woluminów i uporządkowała zbiór liczący 2313 egzemplarzy. Po mechanicznym oczyszczeniu, książki zostały rozmieszczone na 9 regałach w korytarzu wiodącym do Gabinetu Dyrektora i Kierownika Opracowania. Pani M. Skowronek poinformowała Komisję, że ok. 45 % przywiezionego księgozbioru zawierało tanie wydawnictwa kioskowe (kryminały, romanse i typu „Tygrysy”). Selekcja nie została przeprowadzona.

Na pytanie zadane Pani Małgorzacie Skowronek pełniącej obecnie funkcję Kierownika Biblioteki, a w chwili odbioru księgozbioru pełniącej funkcję Dyrektora Biblioteki, „Dlaczego książki nie zostały ujęte w księdze inwentarzowej ilościowo pozabilansowej?” Komisja nie uzyskała odpowiedzi.

Na pytanie komisji „Co się stało z brakującymi egzemplarzami  z księgozbioru  Harrego Thurka?” Komisja otrzymała odpowiedź, że część księgozbioru już w chwili przywiezienia do Prudnika wymagała selekcji, a stan techniczny dachu budynku Biblioteki przy ul. Zamkowej przyczynił się do zawilgocenia i zaatakowania księgozbioru pleśnią. Pani Małgorzata Skowronek przedstawiła Komisji pismo z dnia 22.02.2010 r. skierowane do Zarządcy budynku, w którym mieściła się Biblioteka (ZBK w Prudniku), informujące o zalaniu stropów i ścian. Brak  dokumenacji (notatki, zdjęć) potwierdzających zalanie księgozbioru.

Pani Małgorzata Skowronek przedłożyła Komisji „Notatkę służbową sporządzoną 20 listopada 2013 roku na okoliczność zalania/zniszczenia księgozbioru H. Thurka”. Z notatki wynika, że Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku wydała Kierownikowi Gromadzenia i Opracowania oraz Komisji Zakupu i Selekcji Zbiorów polecenie przejrzenia całego księgozbioru. W dniu sporządzenia przez Panią Małgorzatę Skowronek notatki, w skład Komisji Zakupu Zbiorów  wchodziły :

  1. Pani Izabela Mazur, Kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania – przewodnicząca,
  2. Pani Maria Dzieńska – członek,
  3. Pani Beata Englot – członek.

Z informacji otrzymanej od Pani Małgorzaty Skowronek w „przeglądaniu” księgozbioru Harrego Thurka nie uczestniczyła Pani Beata Englot, natomiast w selekcji księgozbioru uczestniczyła Pani Lidia Ossolińska.

Komisja przeprowadzająca kontrolę w zakresie stanu księgozbioru Harrego Thurka poprosiła Panią Lidię Ossolińską o udzielenie Komisji informacji „Czy pamięta co zawierał oraz w jakim stanie był księgozbiór Harrego Thurka znajdujący się w Bibliotece przy ul. Zamkowej i czy uczestniczyła w pracy zespołu dokonującego selekcję księgozbioru w 2013 roku?”

Komisja otrzymała od Pani Lidii Ossolińskiej informację, że w swoich rękach miała kilkaset książek z księgozbioru Harrego Thurka z różnych dziedzin, które zawierały dedykacje i faksymile, książki nie były zalane i zniszczone oraz że nie była w składzie żadnej Komisji selekcji, gdyż taka do księgozbioru Harrego Thurka nie była powołana.

Komisja zadała pani Marii Dzieńskiej pytanie „Czy otrzymała Pani polecenie przejrzenia całego zbioru Harrego Thurka i w jaki sposób zbiór został zutylizowany?”.

Pani Maria Dzieńska poinformowała Komisję, że bezpośredniego polecenia przejrzenia księgozbioru Harrego Thurka nie otrzymała, ale były prowadzone ustne konsultacje z Komisją Zakupu i Selekcji oraz pracownikami w sprawie selekcji tego księgozbioru. Część książek była w złym stanie (pożółkłe, porwane i stęchłe). Książki nie były wprowadzone na stan ewidencji biblioteki. Komisja Zakupu i Selekcji w swoich sprawozdaniach wypowiadała się na temat przyjmowania i selekcjonowania darów. Przed przeprowadzką biblioteki do  nowej siedziby przy ul. Mickiewicza systematycznie były selekcjonowane książki, zgodnie z zasadami przeprowadzania selekcji w bibliotekach. Pani Dyrektor zadecydowała o przeznaczeniu części książek otrzymanych z Niemiec na selekcję
i wywiezienie na makulaturę wraz z księgozbiorem biblioteki.

Komisja zadała pani Izabeli Mazur pytanie „Czy otrzymała Pani polecenie przejrzenia całego zbioru Harrego Thurka, w jakim stanie był księgozbiór i w jaki sposób zbiór został zutylizowany?”.

Pani Izabela Mazur poinformowała Komisję przeprowadzająca kontrolę, że Komisja Zakupu i Selekcji nie otrzymała oficjalnego polecenia przeglądnięcia księgozbioru Harrego Thurka.

Według oceny pani Izabeli Mazur większość księgozbioru Harrego Thurka nie przedstawiała dużej wartości. W dużej części znajdowały się tam książki powszechnie dostępne w prudnickiej bibliotece np.: powieści, harlequiny itp. Złe warunki lokalowe przy ul. Zamkowej przyczyniły się do pogorszenia stanu księgozbioru Harrego Thurka .

Księgozbiór nie był przyjęty na stan majątkowy biblioteki, więc nie mógł być poddany selekcji przez Komisje Zakupu i Selekcji. W sytuacji otrzymania polecenia służbowego od Dyrektora Biblioteki wciągnięcia na stan majątkowy księgozbioru Harrego  Thurka, Komisja Zakupu i Selekcji w pierwszej kolejności poddałaby księgozbiór gruntownej selekcji i większość tych książek nie zostałaby przyjęta na stan majątkowy Biblioteki.

Członkowie Komisji Zakupu i Selekcji nie uczestniczyli przy selekcji księgozbioru Harrego  Thurka,  tak więc nie mogą stwierdzić ile książek zostało wywiezionych na makulaturę.

Przewodnicząca Komisji Barbara Drożdżowicz zwróciła się z pisemną prośbą do Pana Andrzeja Derenia, obecnego przy rozładunku przywiezionego z Waimaru zbioru Harrego Thurka, o udzielenie informacji o zawartość księgozbioru, ilość woluminów oraz jego stanu przy odbiorze.

Pan Andrzej Dereń przysłał  e-mailem informację, iż uczestniczył w rozładunku przywiezionego z Weimaru księgozbioru Harrego Thurka. Nie przeglądał całego zbioru. Wspólnie z Panem Janem Dolnym zaglądał do kilku pudeł, w których były książki. Nie wyglądały na szczególnie zniszczone, nosiły ślady typowego zużycia książek trzymanych  w domowej bibliotece, były pożółkłe, co świadczyło by o tym, że mają już nieco lat. Nie było książek rozlatujących się, zawilgoconych itd. Ze względu na brak inwentaryzacji nie można było precyzyjnie określić liczby przekazanych książek.

Komisja przeprowadzająca kontrolę stwierdziła na stanie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku oprócz  268 woluminów z księgozbioru Harrego Thurka, 47 egzemplarzy autorstwa Harrego Thurka. Książki zostały pozyskane z Muzeum Ziemi Prudnickiej oraz od Pana Jana Dolnego. Książki te są wycenione, zostały ujęte w księgach inwentarzowych i skatalogowane.

Komisja nie jest w stanie oszacować strat wartościowych księgozbioru, gdyż nie był wyceniony.  Na podstawie informacji udzielonej przez Panią Małgorzatę Skowronek Komisja stwierdza brak 2045 woluminów z księgozbioru Harrego Thurka przywiezionego z Waimaru do Prudnika. Komisja nie zna przyczyny zniszczenia księgozbioru. Brak jakiejkolwiek notatki i protokołu. Informacje uzyskane od pracowników biblioteki i osoby będącej przy rozładunku księgozbioru są rozbieżne.

Na podstawie Zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień Or.II.01021-1/2006 przyjętych do wiadomości i realizacji  dnia 26 czerwca 2006 r.  Komisja stwierdza, że osobą odpowiedzialną za ten stan rzeczy jest Pani Małgorzata Skowronek.

Na tym protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie stanu księgozbioru Harrego  Thurka podarowanego Prudnikowi  zakończono.

 

  1. Barbara Drożdżowicz Przewodniczący Komisji ……………………………………..,

 

  1. Marcin Kujawa – Członek Komisji …………………………………………………………,

 

  1. Renata Dębina – Członek Komisji………………………………………………………………

 

Prudnik, dnia 27.06.2017 r.

W załączeniu:

– informacja od pana Andrzeja Derenia,

– fotografia księgozbioru Harrego Thurka znajdującego się w Bibliotece przy ul. Mickiewicza 1. w Prudniku

Gazeta Prudnik24 – numer 293

Reklamy

Reklamy

Facebook