Prudnik24

Prudnickie II LO otwiera nowatorską klasę!

Prudnickie II LO otwiera nowatorską klasę!
21 kwietnia
08:24 2018

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku wychodzi do młodzieży z ofertą nowego kierunku kształcenia. Szkoła, jako pierwsza i na razie jedyna w województwie, otwiera klasę o kierunku „Resocjalizacja z bezpieczeństwem wewnętrznym”.

Wiodącym przedmiotem ma być tam resocjalizacja z elementami bezpieczeństwa i psychologii, obejmująca m.in. zagadnienia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej. Uczniowie poznają metody i formy twórczej resocjalizacji w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, lub już wykluczonymi.

– W tworzonej klasie chcemy połączyć tradycje pedagogiczne z mundurowymi. Jest to nawiązanie do tradycji pomaturalnego studium nauczycielskiego – szkoły która przez lata kształciła elitarne kadry pedagogiczne. Ponownie proponujemy też nowość dydaktyczną, po tym jak w 2009 roku w ramach innowacji utworzyliśmy klasę mundurową – wyjaśnia Marzanna Zawadzka-Ciępka, nauczyciel w II LO i pomysłodawczyni przedsięwzięcia.

Jak mówi, w nowej klasie uczniowie zdobędą niezbędną wiedzę psychologiczną i umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, asertywności, oraz kompetencje w zakresie dialogu, mediowania i negocjacji, co przygotuje ich do współpracy z przedstawicielami rozmaitych instytucji i służb, organizacji społecznych,  także wolontariuszami czy partnerami społecznymi. Podczas zajęć warsztatowych młodzież nabędzie umiejętności właściwego reagowania na stres i negatywne emocje, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Zostanie też przygotowana do testów psychologicznych dla kandydatów do pracy w służbach mundurowych. Uczniowie będą też angażowani w działalność wolontarystyczną – z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, oraz w prudnickim Areszcie Śledczym.

W ramach nowego kierunku kształcenia prudnickie II LO nawiązało współpracę: z uczelniami, Uniwersytetem Opolskim (Instytut Nauk Pedagogicznych – Zakład Resocjalizacji) i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie (Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego), a także z prudnicką Komendą Powiatową Policji.

– Raz w miesiącu przewidujemy wykłady i warsztaty akademickie, w ramach współpracy z UO i PWSZ. Organizowane będą także wycieczki dydaktyczne, m.in. do placówek służb mundurowych, placówek penitencjarnych, ośrodka socjoterapeutycznego, czy instytucji samorządowych. Uczniowie odbywać będą też jednodniową praktykę w prudnickiej Policji – mówi Marzanna Zawadzka-Ciępka.

Absolwenci klasy o kierunku „Resocjalizacja z bezpieczeństwem wewnętrznym” będą mogli w przyszłości podjąć studia wyższe z zakresu m.in.: pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej, bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego, obronności państwa, edukacji dla bezpieczeństwa, kryminologii i kryminalistyki, czy np. psychologii sądowej i klinicznej.

Ukończenie wymienionych kierunków studiów umożliwi zdobycie zatrudnienia: w charakterze    pracownika cywilnego w służbach mundurowych i urzędach celnych, w strukturach tworzących system bezpieczeństwa narodowego, systemie bezpieczeństwa regionalnego i lokalnego podległego administracji samorządowej, a także jako kurator sądowy, czy pedagog-wychowawca w ośrodkach szkolno-wychowawczych, świetlicach socjoterapii, domach poprawczych, pogotowiach opiekuńczych, izbach dziecka.

Marzanna Zawadzka-Ciępka zachęca do podejmowania nauki w nowej klasie młodzież z całego województwa. Zaznacza, że szkoła oferuje uczniom zaplecze socjalne, w postaci bursy międzyszkolnej przy Zespole Szkół Rolniczych, położonej w obrębie kompleksu szkolnego.

Gazeta Prudnik24 – numer 287

Reklamy

Reklamy

Facebook