Prudnik24

Grupa Azoty podsumowuje rok 2017

Grupa Azoty podsumowuje rok 2017
21 czerwca
13:39 2018

19 czerwca 2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna.

Podczas ZWZ jednogłośnie zostały podjęte uchwały zatwierdzające:

  • sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017,
  • skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017,
  • sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017,
  • sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

Członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki udzielono absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło również uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, na mocy której zysk netto osiągnięty przez Spółkę za rok obrotowy 2017 w wysokości 80.309.841,25 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złoty dwadzieścia pięć groszy) został podzielony w następujący sposób:

  • 40.479.130,60 zł (słownie: czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści złotych sześćdziesiąt groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, tj. w wysokości 0,71 zł (słownie: zero złotych siedemdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję,
  • 39.830.710,65 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy siedemset dziesięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.

Dzień dywidendy został ustalony na 2 lipca 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy na 30 lipca 2018 roku.

Gazeta Prudnik24 – numer 290

Reklamy

Reklamy

Facebook