Prudnik24

Informacja po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty ZAK S.A.

Informacja po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty ZAK S.A.
01 lipca
18:35 2020

30 czerwca 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte uchwały zatwierdzające:

  • sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019,
  • skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019,
  • sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019,
  • sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło również uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, na mocy której zysk netto osiągnięty przez Spółkę za rok obrotowy 2019 w wysokości 126.082.894,71 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt jeden groszy) został podzielony w następujący sposób:

  1. 75.827.103,80 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sto trzy złote osiemdziesiąt groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, tj. w wysokości 1,33 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści trzy grosze) na jedną akcję,
  2. 50.255.790,91 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.

Dzień dywidendy został ustalony na 14 lipca 2020 roku, a termin wypłaty dywidendy na 30 lipca 2020 roku.

Członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki udzielono absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały powołujące członków Rady Nadzorczej na kolejną XI kadencję, w składzie:

1. Anna Zarzycka-Rzepecka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

2. Zbigniew Dziemidowicz

3. dr Grzegorz Peczkis,

4. Monika Saracyn,

5. dr Bogdan Tomaszek,

6. dr Ewa Wolff – wybrana z ramienia pracowników Spółki.

Uchwały weszły w życie z dniem 30 czerwca 2020 roku.

Brak komentarzy

Write a Comment

Gazeta Prudnik24 – numer 192

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook