Prudnik24

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PRUDNIKA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PRUDNIKA
14 kwietnia
11:13 2021

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO miasta Prudnika.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020r. poz. 293 z póź. zm.), BURMISTRZ  PRUDNIKA zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Prudniku uchwały Nr XXXVI/630/2021 z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. Uchwała dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM Prudnik pod adresem: https://tiny.pl/r87xf
Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia, na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Prudniku: Urząd Miejski w Prudniku ul. Kościuszki 3, 48 – 200 Prudnik. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Prudnika.

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO miasta Prudnika.

Na podstawie art. 21 ust.1, art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, art. 50, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz.247) oraz uchwały Rady Miejskiej w Prudniku Nr XXXVI/630/2021 z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika,
BURMISTRZ PRUDNIKA zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z niezbędną dokumentacją, w związku z przystąpieniem do sporządzania w/w projektu zmiany miejscowego planu i przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48 – 200 Prudnik, pokój nr 24 i 25.

Stosownie do art. 39, ust.1, art.40, w związku z art. 54, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do w/w projektu zmiany miejscowego planu, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:

w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, na adres: Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48 – 200 Prudnik, e-mail: um@prudnik.pl

Wniosek, uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku, uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Prudnika.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

1)Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Prudnika, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki3.

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Urzędu Miejskiego w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3, tel. 77 4066205, adres email: iodo@prudnik.pl

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c unijnego rozporządzenia RODO w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia

ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem,

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana –narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych

osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania;

8) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców

danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

umów powierzenia lub stosownych upoważnień;

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą

profilowane.

Informujemy również, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku

prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa

w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo,

o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO, tj. prawo dostępu do informacji o źródle pozyskania

danych, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te

pozyskano.

Gazeta Prudnik24 – numer 259

Reklamy

 

ReklamyFacebook