Prudnik24

Kto odpowiada za odpady? Kampania gminy Prudnik

Kto odpowiada za odpady? Kampania gminy Prudnik
19 stycznia
17:53 2023

Ochrona środowiska naturalnego jest we współczesnym świecie tematem bardzo istotnym i głośnym. Powstawanie odpadów jest efektem funkcjonowania człowieka w środowisku naturalnym.

W dzisiejszym tekście chcemy Wam pokazać kto w naszej Gminie odpowiada za odpady. Zauważcie, że gospodarka odpadami zależy od wielu ludzi i czynników, poczynając od nas samych jako mieszkańców i „wytwarzaczy” odpadów. I mimo zastrzeżeń warto sobie uzmysłowić, że tylko wzajemna współpraca pomiędzy wszystkimi elementami systemu pozwoli na poprawienie jakości i czystości w gminie.

Gospodarka odpadami to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

Wytyczne dotyczące gospodarowania odpadami znajdują się zarówno w prawie unijnym, jak i krajowym. Trzeba przy tym od razu zauważyć, że jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest ochrona środowiska naturalnego i w tym zakresie prawo unijne przewiduje m.in. cały szereg dyrektyw dotyczących gospodarki odpadami.

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Obowiązek ten wynika z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Rada miejska, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (art. 4 ust. 1 ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Regulamin jest aktem prawa miejscowego, który określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące m.in. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów. Regulamin zawiera także regulacje obejmujące maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów.

Dzisiaj, celem wstępu bardzo ogólnie, wręcz trochę nudno, ale informacje te są potrzebne, abyście mogli w razie potrzeby zerknąć do źródeł.

Materiał Gminy Prudnik

Gazeta Prudnik24 – numer 271

Reklamy

 

ReklamyFacebook